Rózsafüzér imacsoport

A GAZDAGRÉTI RÓZSAFÜZÉR IMACSOPORT

Imacsoportunk megalakulása a templom építése előtti időkre nyúlik vissza, történetének feldolgozása folyamatban van.

A rózsafüzér esténként 18 órakor kezdődik, kivéve a szerdán és a csütörtökön. Ezeken a napokon 17 órakor van a szentmise. Szerdán a rózsafüzér Mária Légiós imacsoportunk összejövetele keretében, csütörtökön a Szentségimádás keretében, közvetlenül a szentmise után kerül sorra. Programjaink időpontja változhat a plébánia által szervezett egyházi vagy kulturális rendezvény miatt.

MINDENNAPOS IMÁINK, A MÁRIA LÉGIÓ TAGJAINAK HETI RENDSZERES IMÁDSÁGAI ÉS A SZENTSÉGIMÁDÁS HETENKÉNTI ÁHÍTATAI

1. Felajánlás, imaszándék

2. Rózsafüzér
Hétfőn: Örvendetes
Kedden: Fájdalmas
Szerdán: Dicsőséges, a Mária Légió összejövetele keretében.

A Mária Légió imái megtalálhatók a Magyarországi Mária Légió honlapján és imalapjainkon.

Csütörtökön: Közvetlenül a szentmise után történik a Szentségkitétel, amit énekkel kísérünk. A bevezető ima után az Oltáriszentség rózsafüzérét imádkozzuk, majd elmondjuk az Oltáriszentséghez szóló fohászunkat, és tartunk egy rövid csendes elmélkedést. Utána a Catenát (lásd lejjebb) és az Oltáriszentség litániát mondjuk el. Ismét ének következik. Énekeinket Jézusról szóló, Jézus szent Nevéről szóló, vagy Jézus Szentséges Szívéről vagy az Oltáriszentségről szóló énekek közül választjuk. A szentségimádás befejező imái után következik az Oltáriszentség visszatétele, amit ismét egy szentségi énekkel kísérünk.

Pénteken: Fájdalmas
Szombaton: Örvendetes
Vasárnap: Világosság

Majd folytatjuk mindennapi imáinkat.

3. Catena Legionis (a Mária Légió napi imája).
[Antifóna] – V. Ki az, – R. ki előjön, mint a hajnal pírja, szép, mint a hold, fénylő, mint a Nap, félelmetes, mint a harcra kész sereg? – [Magnificat] – V. Magasztalja V lelkem az Urat, – R. és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. – V. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: íme, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, – R. mert nagyot művelt velem Ő, aki Hatalmas: Ő, akit Szentnek hívunk. – V. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. – R. Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, – V. hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; – R. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. – V. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, – R. melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak, mindörökké. – V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. – R. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. – [Antifóna] – R+V. Ki az, ki előjön, mint a hajnal pírja, szép, mint a hold, fénylő, mint a Nap, félelmetes mint a harcra kész sereg? – V. Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária. R. Könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk. V. Könyörögjünk. - Urunk Jézus Krisztus, közvetítőnk az Atyánál, ki a legszentebb Szü¬zet, Édesanyádat nekünk is Anyánknak adtad, hogy közbenjárónk legyen Nálad. A Tőled kegyelmet kérőknek add meg azt az örömet, hogy amiért esedeznek, azt Mária által el is nyerjék. R. Ámen.

4. A Szent Angyalokhoz szóló imák.
4a. Ima Szent Mihályhoz (kivéve, ha az imaóra a mise után van, mert akkor ezt az imát az atya imádkozza elő a gyülekezetnek).
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.
4b. Ima Szent Gábrielhez.
Szent Gábriel arkangyal, a megtestesülés titkát hordozó szent angyal, Isten hűséges követe! Nyisd fel fülünket Urunk irgalmas Szívének halk figyelmeztetésére és hívására! Esedezve kérünk, maradj mindig közelünkben, hogy helyesen értelmezzük, kövessük és engedelmesen fogadjuk Isten szavát! Segíts megtennünk mindazt, amit Isten tőlünk kíván! Segíts éber készenlétre, hogy ébren találjon az Úr, ha eljön!
4c. Szent Rafaelhez.
Szent Rafael arkangyal, Isten oltalmának követe, esedezve kérünk, érintsd meg szívünket égő szereteteddel! Segíts megmaradnunk a szeretet útján! Taníts, vezess, figyelmeztess arra, ami kedves Urunk és Istenünk előtt! Segíts felismernünk Isten szent akaratát és fedd fel előttünk Isten szent szeretetének boldogító örömét! Amen.

5. Betegeinkért, ápolóikért. Most segíts meg Mária…

6. Közösségünkért, a közösség békességéért, családjainkért.
Könyörögjünk. Kérünk Urunk, látogasd meg ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében megőriznek; és áldásod legyen rajtunk mindig. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

7. Ima ellenségeinkért.
Isten! a béke és a szeretet barátja és megőrzője; add meg minden ellenségünknek a békét és az igazi szeretetet, és add meg nekik bűneik bocsánatát, minket pedig kegyesen őrizz meg az ő ártalmuktól. Amen. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint.

8. Elhunyt szeretteinkért. Miatyánk…, Üdvözlégy…

9. Pápa Őszentségéért, bíboros úrért, papjainkért.
Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak! Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában! Ámen. [Erdő Péter bíboros imája]

10. Károly atyáért és a templomépítés mielőbbi befejezéséért.
Uram, engedj azért imádkoznom, hogy most ezekben a nehezebb napokban folyvást erősödjék mindnyájunkban a közösségi lelkületet! Elsősorban Károly atyáért kérlek, hogy légy mellette a helyes döntésekben, a józan belátásban és a felelősségvállalásban. Imádkozom testvéreimért is, hogy a Te szerinted való közösségben legyünk egymással, egymást tisztelve és elviselve, gyengeségeinkkel, hibáinkkal egyaránt, Adj kitartást, hogy akinek erőt és lehetőséget adtál, az kétkezi munkájával is bírja segíteni templomunk felépítését, s akinek gyengébb alkata vagy életkora ezt nem teszi lehetővé, ő lelki közösségedet építse kitartó imájával! Ezt kérem Istenem Tőled, Jézus nevében! Amen.

11. Amennyiben valaki imafelajánlást kér tőlünk, azt is elmondjuk.

12. Angyali üdvözlet, húsvéti időben a Mennynek Királyné Asszonya c. ének (Hozsanna 205.)

13. Esti himnusz (Ének: Hozsanna 278. Immár a nap leáldozott…)

14. Befejezésül tetszés szerint vagy az alkalomnak megfelelően énekelünk vagy mondunk imát. Így elsőpéntekenként Jézus Szíve litániát, elsőszombaton Lorettói litániát mondunk, vagy az aktuális ünnephez kapcsolódó éneket énekelünk.