Hírek
08
Jan
Erdő Péter bíboros úr emlékező gondolataiból
Témakör: Plébániai hír

XVI. Benedek pápáról: Mély fájdalommal fogadtam Benedek pápa halálhí-rét. Teológusként, bíborosként, hivatalban lévő, majd visszavonult pápaként meghatározó személyisége volt Egyházunk életének. Világosságot és derűt sugárzott még gyengesége és betegsége éveiben is. Személyében korunk leg-nagyobb katolikus teológusa távozott közülünk. Érezte, értette az idők jeleit. Szívében hordozta a II. Vatikáni Zsinatot, amelynek – szakértőként – még résztvevője volt. Látta az Egyházunkat, Európát és az emberiséget fenyegető veszélyeket, de tisztában volt a megnyíló távlatokkal és reménységünk okával is. Tudta, hogy a hit területén is létezik igazság, és hogy azt szeretetben kell képviselni. Ugyanakkor utolsó nagy enciklikájában (Caritas in veritate) hitet tett amellett, hogy a társadalmi téren megnyilvánuló szeretet is az igazságban gyökerezik, ebből nyeri hitelességét: a társadalomban hirdette meg Krisztus szeretetének igazságát… Jelmondata ez volt: Cooperatores Veritatis – Az Igazság munkatársai. Nem csupán vágyak és vélemények hullámzásának fogta fel a teológiát, de a többi tudományokat sem, hanem az igazság őszinte, módszeres és szenvedélyes keresésének. A katolikus hitet pedig a változó korok emberéhez változó nyelven szóló, de azonosságát és folyamatosságát megőrző, igaz tanításként élte meg és adta elő. Ennek az igazságnak az alapja és teljessége maga Krisztus, aki valódi történelmi személy, akinek a tanítását, életét, halálát és feltámadását történeti forrásokból és az Egyház hagyomá-nyából valóban megismerhetjük. Ezért írta Benedek pápa – teológiai munkás-ságának betetőzéseként – A Názáreti Jézus című könyvét, mely bölcs üzenet és megerősítés számunkra. Első ünnepélyes pápai szentmiséjének homíliájá-ban Jézusról beszélt, aki jó pásztorként megkeresi és vállára veszi az eltévedt bárányt. Ez az eltévedt bárány – mondta – maga az emberiség! Jézusnak, a jó pásztornak ebben a nagyszerű küldetésében volt munkatársa Benedek pápa, ebben kell részt vennie az egész Egyháznak is. Bízunk benne, hogy Benedek pápa már a Mennyei Atya házából kíséri imájával ennek a nagy műnek a tel-jesítését.

08
Jan
Vége a karácsonyi időnek
Témakör: Egyházi hír

A mai vasárnapon Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük, (ez az 1. évközi vasárnap). Lezárul a karácsonyi ünnepkör és a karácsonyi idő, egyúttal megkezdődik az évközi idő, amelynek első szakasza a nagyböjtig tart. Vízkereszt ünnepétől (január 6-tól) hamvazószerdáig tart az ún. farsangi idő.

01
Jan
Köszönetnyílvánítás
Témakör: Plébániai hír

A BUDAPEST-GAZDAGRÉTI SZENT ANGYALOK PLÉBÁNIA MINDEN KEDVES HÍVÉNEK ÉS VENDÉGÉNEK, MINT AZ EGYHÁZKÖZSÉG LELKIPÁSZTORA, ÁLDOTT 2023-AS ÚJESZTENDŐT KÍVÁNOK!


Köszönöm mindazoknak a fáradozását, akik egyházközségünket a 2022-esesztendőben is szolgálták, segítik, vagy imáikat plébániánkért felajánlják!

• Köszönet a Gazdagréti Plébánia, a Katolikus Temetőlelkészség, az Apostolmédia hivatalos munkatársainak és önkénteseinek.
• Köszönet az énekkarnak, felolvasóknak, ministránsoknak, áldoztatóknak, a templomi szolgálattevőknek, porta szolgálatosoknak, varróknak és vasalóknak, a templom takarítóinak, díszítőinek, a templomkert rendszeres gondozóinak, a szeretetvendégségek segítőinek, Képviselőtestületünk tagjainak!
• Kifejezem hálámat és köszönetemet a kedves tévénézőknek, Média Apostol testvéreinknek a nagylelkű adományokért, a TV-s szolgálat elősegítéséért.
• Köszönet az adakozó híveknek, a közösségünket építőknek, szentségimádóknak, imacsoport vezetőknek, minden értünk imádkozó Testvérünknek!

Egyházközségünk nevében név szerinti köszönetet is mondok többek között:
Hegedűsné Vancsó Margit karnagy asszonynak;
Györfi Bence ministránsvezetőnek; Györfi Annamária karitász-vezetőnek;
Kovácsné Márti és Rétvári Sándor klubvezetőknek;
Barna Zsolt kerti munka szervezőnek és csapatának;
Vers Marika szolgálat-szervezőnek; Pittler Teréz nővér imaszervezőnek;
Medgyesi Zsuzsa örökimádást és lelkiségi programokat szervezőnek.

01
Jan
Jubiláns házaspárok megáldása
Témakör: Plébániai hír

Jubilánsok voltak az elmúlt esztendőben. A Szent Család ünnepén imádsággal köszöntöttük Őket.

Fügedi Richárd és Czékus Réka 0.
Szőnyi Erik és Ternyik Klaudia Kitti 0.
Hartmann Attila és Kemény Dóra 5.
Podámer Norbert és Bagi Renáta 5.
Honti Krisztián Olivér és Balogh Réka Eszter 15.
Horváth Csaba és Nagy Hajnalka 15.
Balázs Csaba és Hajnal Erzsébet 20.
Hegedűs Ferenc és Vancsó Margit 25.
Várhidy András és Pap Emese 25.
Czékus Jób Géza és Büki Rita 30.
Bagdy Gábor és Máttyus Mária 40.
Gazdag György és Turai Erzsébet 40.
Balogh István és Hofstetter Magdolna 45.
Köller János és Köller Mária 45.
Bartal József és Dr. Rusu-Lovag Lea 50.
Hőgye Sándor és Viola Gizella 50.
Vass Ferenc és Vas Ilona 50.
Zsuzsanna és László 50. évforduló – Felvidékről.

Ugrás: